SAYGI
KURUMSAL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Özel Saygı Hastanesi olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna yüksek derecede hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Özel Saygı Hastanesiolarak hasta mahremiyetine ve bu doğrultuda hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin Mevzuata uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Hastanemiz, veri sorumlusu olarak rızanız doğrultusunda sizin verilerinizi kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Özel Saygı Hastanesitarafından işlenen kişisel verileriniz verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, topluluk şirketleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verilerinize aşağıda yer alan kişisel verileriniz, Özel Saygı Hastanesitarafından yine aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 • Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, hastanemize özgü protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz;

 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,

 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartının sadece slipte çıkan bilgileri, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

 • Tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz,

 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz,

 • Otoparkı kullanma durumunuzda araç plaka bilginiz,

 • Hastanemizde veya web sitemizde doldurduğunuz anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz,

 • Hastanemizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz,

 • Müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya çeşitli benzerleri aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

 • Ayrıca, Özel Saygı Hastanesionline hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Özel Saygı Hastanesi’nin düzenlediği eğitim, seminer, organizasyonlara katıldığınızda, iş başvurusunda bulunduğunuzda veya internet sayfalarımızı ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de bıraktığınız kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere tüm kişisel verileriniz, adli merciilere yapılması zorunlu bildirimler , kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme; Hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi teyit etme; yeni doğan bebek bildirimi; Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; Hastanemizin bünyesinde yer aldığı Özel Kuruluşlarının prensip ve politikalarına uyum sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Özel Saygı HastanesiveÖzel Saygı Hastanesiile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Özel Saygı Hastanesi’nin sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Özel Saygı Hastanesi’ne ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Diğer sağlık kurumlarındaki tetkik, tedavi gibi süreçlere ilişkin olarak hastanemize teslim etmiş olduğunuz tetkik sonucu, rapor, röntgen gibi sağlık verileriniz, taburcu olduğunuzda teslim almadığınız takdirde üç ay içerisinde imha edilecektir.  

 Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kanun ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun  8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer verilen amaçlarla Şirketimiz çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve mevcut ve potansiyel bağlı ortaklıklar/iştirakler de dahil olmak üzere Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile bu şirketlerin iş ortaklarına,Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için Hastanemize yazılı olarak başvurabilirsiniz) ile paylaşılabilecektir.

Özel Saygı Hastanesi, kişisel verilerinizi bu metinde sayılan amaçlarla ilgili olarak toplamakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta, yurtdışında ve yurtiçinde yukarıda açıklanan üçüncü kişilere aktarmakta ve ilgili mevzuatla belirlenen şekilde muhafaza etmektedir.

Özel Saygı Hastanesi, kişisel verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacaktır ve kişisel verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, mevzuatla belirlenen gerekli teknik ve diğer önlemleri almaktadır. Kişisel verilerinize erişim sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak dilediğiniz zaman bize başvurarak mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramışsanız zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Güvenliği

Özel Saygı Hastanesi, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak  korumaktadır. Hastanemiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.Kanuna uygun olarak, işbu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, Kanunun 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz

Kanunun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz iş bu bilgilendirme metninde ve Kanunda düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.saygihastanesihastanesi.com.tr” web adresindeki Başvuru Formu’nu doldurarak;Abdurrahmangazi Mah. Fatih Bulvarı NO:75 Sultanbeyli/İstanbul, Türkiye adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya info@saygihastanesi.comadresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir ya da Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.             

Ayrıca, Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden veya https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf adresinden Kanunu inceleyebilir,  Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sayfasını (www.kvkk.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz.

 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası detayı için tıklayınız.

 

Bilgi Güvenliği

Sizlere sağladığımız Hizmetlerin desteklenmesi ve sürdürülmesi için gerekli her türlü verinin bütünlüğünün sağlanması, bunların yasal mevzuata uygun sürelerle arşivlenmesi, teşhis ve tedaviyi yürütecek tıbbi ekip dışında üçüncü kişilerle paylaşılmasının önlenmesi için;

 • Gerekli yazılım ve donanım belirlenmiştir,

 • Gerekli yazılım ve donanımın kesintisiz olarak sağlanması için, gerekli kaynaklar ayrılmıştır,

 • Müşteri bilgilerinin korunması açısından yapılması gerekenler personelimize eğitimlerle aktarılmış, iş akitleriyle sorumlulukları yazılı hale getirilmiştir,

 • Tüm verilerin yedeklenmesi amacıyla gerekli alt yapı belirlenip, sorumlular tanımlanmıştır,

 • Hastane bilgi sistemimizde her türlü erişim işlemleri sınırlandırılmıştır,

 • Hasta dosyaları ve bilgileri sadece hastalarımızın kendilerine, yazılı onay verdikleri yakınlarına, sağlık mevzuatı çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adli durumlarda yetkili adli mercilere verilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca bilgi talep formunu indirmek için tıklayın. Formu doldurduktan sonra yaziisleri@saygihastanesi.com.tr mail adresine gönderebilirsiniz.

 

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!