SAYGI
KURUMSAL

SAYGI HASTANESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ (“Bildirim”)

10.01.2019 tarihinde güncellenmiştir.

Anayasa madde 20 gereği “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve kanunun uygulanması bakımından yönetmelikler, kurul kararları vb. düzenlemeler yayımlanmıştır. KVKK özetle;  kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin haklarını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. KVKK kapsamındaki haklarınız ve yükümlülüklerinizin çerçevesi işbu bildirim kapsamında bilginize sunulmuştur. Saygı Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Hastane”) veri sorumlusu sıfatıyla; faaliyet alanı kapsamındaki HASTA VE HASTA YAKINLARININ (veli-vasi-temsilci-refakatçi-ziyaretçi) ve hastaneden hizmet alan gerçek kişilerin (etkinlik katılımcısı) kişisel verilerini işbu Bildirim çerçevesinde işleyebilmektedir.

KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygulama Hastane tarafından oluşturulan Kişisel Verilerin Korunması Heyeti (“Heyet”) koordinasyonunda gerekli usul ve esasların takip ve icrası suretiyle gerçekleştirilir, gerekli denetim ve kontroller sağlanır ve gerekli revizyonlar yapılır, KVKK kapsamındaki yükümlülüklerinin etkin uygulanması koordine ve idare edilir. Bildirim, Hastane web sitesinde yayınlanarak, güncellemeler ve değişiklikler hususunda yine web sitesinde bilgilendirme yapılır.

KVKK KAPSAMINDAKİ TANIMLAR

 1. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
 2. Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.
 3. İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
 4. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
 5. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
 6. Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
 7. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 8. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Hastane, KVKK’nın 4. maddesi doğrultusunda işbu Bildirimle ile kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir: Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk-Doğruluk ve güncellik- Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme- Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme -Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme-

KVKK’nın 5. maddesine uygun olarak Hastane tarafından “kişisel veri”lerin işlenme süreçleri KVKK ve ilgili mevzuat belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülmektedir:

 • İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması- Kanuni Gereklilikler Nedeniyle Verilerin İşlenmesi - Fiili İmkânsızlık Nedeniyle İlgili Kişinin Rızasını Açıklayamayan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınamayan Kişinin Verilerinin İşlenmesinin Kendisinin veya Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin İşlenmesinin Zorunlu Olması - Bir Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile Doğrudan İlgili Olmak Kaydı ile Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Zorunlu Olması -Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması -İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Zorunlu Olan Verilerin İşlenmesi
 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK hükümlerinin uygulanmadığı haller saklıdır.

KVKK’nın 6. Maddesi gereği kişilerin etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Hastane, “özel nitelikli kişisel verilerini” işlememeyi temel kural ve prensip edinmiştir. Ana prensibin istisnaları aşağıdaki gibidir:

 • İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması Halinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • İlgili Kişinin Açık Rızası Bulunmamasına Rağmen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Mevzuat Hükümleri ile Öngörülmesi Sebebiyle İşlenmesi
 • Sağlık ve Cinsel Hayat ile İlgili Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi Amacıyla, Sır Saklama Yükümlülüğü Altında Olmak Kaydı ile İşlenmesi

KVKK hükümlerinin uygulanmadığı haller saklıdır.

Kurumsal İletişim ve Hasta Hakları Birimi tarafından:

Hasta ve hasta yakınları (veli-vasi-temsilci-refakatçi) ile ziyaretçi-etkinlik katılımcıları bakımından:

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Hasta Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep Şikayetlerin Takibi, İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla;  kurumsal iletişim ve hasta hakları organizasyonlarındaki kamera kayıtları üzerinden, elektronik ortamda ve fiziken doldurulan anket ve şikayet formları ve katılım formları üzerinden KVKK m.5/2-ç,e,f ile m.6/3 nedenleriyle ad,soyad,yaş,medeni durum,TC kimlik numarası, cinsiyet, şikayete ilişkin tıbbi teşhis ve tedavi bilgisi, meslek ve eğitim düzeyi bilgisi, organizasyon esnasındaki fotoğraf, ses ve video kayıtları, hizmet bedeline ilişkin ödeme bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden fotoğraf, ses ve videolar çözüm ortağı olan anlaşmalı medya ajansları ile ad,soyad,telefon,e-posta, TC kimlik numarası, şikayete ilişkin tıbbi teşhis ve tedavi bilgisi, hizmet bedeline ilişkin ödeme bilgisi Sağlık Bakanlığı HBBS ile paylaşılabilmektedir.
 
Eczane Birimi tarafından:
 
Hastalara ait ve hasta yakınları (veli-vasi-temsilci-refakatçi) bakımından:
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla; narkotik psikotrop ilaçlar takip formu, aşı formu, varsa sair ilaç formu ve elektronik formlar üzerinden KVKK m.5/2-ç-e-f ile m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, TC kimlik numarası, hastanın doğum tarihi, hastanın kilosu, hastanın ilaç ve doz bilgisi işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden arşivlenmektedir.
 
Kalite Yönetimi Tarafından:
 
Hastalar ve hasta yakınları (veli-vasi-temsilci-refakatçi) bakımından:
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Hasta Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi amaçlarıyla; transfüzyon komitesi kararları ve olay bildirim belgesi üzerinden KVKK m.5/2-ç-e-f ile m.6/3 nedenleriyle işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden; söz konusu veriler Sağlık Bakanlığı ile paylaşılabilmekte olup, acil çağrı renkleri kapsamında (beyaz kod ve diğerleri) olay bildirim belgesindeki ad,soyad bilgisi aynı zamanda hukuk müşavirliğimize aktarılmaktadır.
 
Halka açık faaliyetler bakımından katılımcıların:
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ,İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi amaçlarıyla
“Bebek Dostu Hastane” eğitimleriyle sağlıklı anne-bebek ilişkisi için verilen eğitimler ve başkaca sosyal sorumluluk projeleri ile halk sağlığı eğitimleri kapsamında fiziki ve elektronik katılım ve değerlendirme formları üzerinden KVKK m.5/2-ç-e-f ile m.6/3 nedenleriyle ad,soyad, telefon numarası işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden; Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile paylaşılabilmektedir.
 
Tesis Müdürlüğü Tarafından
 
Hastalar ve hasta yakınları (veli-vasi-temsilci-refakatçi) bakımından:
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,  amaçlarıyla; adli vakıa kaydı formları üzerinden KVKK m.5/2-a-b-ç-e-f ile m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, telefon numarası, adres, yaş, cinsiyet, baba adı, anne adı, tanı, adli vakıa konusu olay ve gerektiğinde araç plakası işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden; ad, soyad, yaş, cinsiyet, baba adı, anne adı, vakıa konusu olay, tanı ve araç plaka verileri İlçe Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılabilmektedir.
 
Satın Alma Birimi Tarafından
 
Hastalar bakımından:
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi  amaçlarıyla; KVKK m.5/2-c-ç-e-f ile m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, TC Kimlik numarası, telefon numarası, tanı ve hastaya özgü alınan tıbbi cihaz bilgisi tedarikçi firma ile paylaşılabilmektedir.
 
Yazı İşleri Müdürlüğü Tarafından
 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla; KVKK m.5/2-a-ç-e-f ve m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, epikriz raporları, kan tahlili sonuçları, ve fatura bilgileri işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden talep eden mahkeme ile paylaşılabilmektedir.
 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla; KVKK m.5/2-a-ç-e-f ve m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, epikriz raporları, kan tahlili sonuçları, ve fatura bilgileri işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden il sağlık müdürlüğü ile paylaşılabilmektedir.
 
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla; KVKK m.5/2-b-e-f ile m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, epikriz raporları, kan tahlili sonuçları, ve fatura bilgileri işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden il ambulans servisi ile paylaşılabilmektedir.
 
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla; KVKK m.5/2-a-ç-e-f ve m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, epikriz raporları, kan tahlili sonuçları, ve fatura bilgileri işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden talep eden tüketici hakem heyeti ile paylaşılabilmektedir.
 
Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi amacıyla; KVKK m.5/2-a-b-ç-e-f ve m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, epikriz raporları, kan tahlili sonuçları, ve fatura bilgileri işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılabilmektedir.
 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla; KVKK m.5/2-a-ç-e-f ve m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, epikriz raporları, kan tahlili sonuçları, ve fatura bilgileri işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden Tabipler Odası ile paylaşılabilmektedir.
 
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla; KVKK m.5/2-a-ç-e-f ve m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, epikriz raporları, kan tahlili sonuçları, ve fatura bilgileri işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden İlçe Sağlık Müdürlüğü ile paylaşılabilmektedir.
 
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla; KVKK m.5/2-a-ç-e-f ve m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, epikriz raporları, kan tahlili sonuçları, doğum raporu, ölüm raporu, sağlık raporu, adres, reçete bilgileri işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden Nüfus Müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü , SGK, konsolosluk ve mahkeme ile paylaşılabilmektedir.
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla; zehirlenme formları aracığıyla KVKK m.5/2-a-b-ç-e-f ve m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, adres, telefon bilgileri, teşhis işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplerle ilçe sağlık müdürlüğüne aktarılmaktadır.
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla; 18 yaş altı gebe takip formları aracılığıyla KVKK m.5/2-a-ç-e-f ve m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, adres, telefon bilgileri işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki sebeplerle hukuk müşavirliğine aktarılmaktadır.
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla; Sağlık Bakanlığı online TİG formları ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Aylık Formlar KVKK m.5/2-a-ç-f ve m.6/3 nedenleriyle ad, soyad, adres, telefon, epikriz, laboratuvar sonuçları işlenebilmektedir. Aynı amaçlarla ve hukuki nedenlerle TİG formları için Sağlık Bakanlığına, aylık işlem bildirimi için ilçe sağlık müdürlüğüne aktarılmaktadır.
 
Arşiv Birimi Tarafından
 
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla; Hasta dosyası arşiv kaydı üzerinden fiziki ve elektronik formla ad soyad TC kimlik no yatış tarihi protokol numarası yatış bölümü verileri; KVKK m.5/2-a-ç-e-f, m.6/3 maddelerine istinaden işlemebilmektedir.
 
Hasta Hizmetleri Birimi Tarafından
 
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Hasta Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi,Tanıtım Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,. Talep / Şikayetlerin Takibi , Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla;
 
Ayakta Tedavi Kapsamında Hastaların ve Hasta Yakınlarının (veli-vasi-temsilci-refakatçi); 
 
HASTANE İÇİ YAZILIM-OTOMASYON SİSTEMİ ÜZERİNDEN VE ELEKTRONİK ORTAMDA kayıt kabul formu ve aydınlatması ile hastaların ad soyad TC kimlik numarası telefon numarası anne adı baba adı adres bilgisi, avuç içi izi; hastanın poliklinik şikayet tanı reçeteyi barındıran barkodu; hasta ve hasta yakınlarının taahhütname üzerinden ad soyad imzası KVKK m.5/2-a-b-c-ç-e-f ile m.6/3’e istinaden;  KAYIT KVKK AYDINLATMA FORMU’nda veri aktarımına yetkilendirilen yakın ad soyad TC kimlik no ve iletişim bilgisi KVKK m.5/2-b-ç-e-f ile m.6/3’e istinaden işlenebilmektedir. Aynı amaçlara ve hukuki sebeplere istinaden; Sağlık Bakanlığı’na aktarılabilmektedir.
 
Yatışlı Tedavi Kapsamında
 
HASTANE İÇİ YAZILIM-OTOMASYON SİSTEMİ ÜZERİNDEN VE ELEKTRONİK ORTAMDA Hasta order ile ad,soyad, TC kimlik no,  anne baba adı, adres, tanı, şikayet, hekim, poliklinik bilgileri ve hastalar ve/veya hasta yakınları tarafından doldurulan hasta onam formu ile ad soyad TC kimlik numarası, imza 
KVKK m.5/2-a-b-c-ç-e-f ile m.6/3’e istinaden işlenebilmektedir. Aynı amaçlara ve hukuki sebeplere istinaden; Sağlık Bakanlığı’na aktarılabilmektedir.
 
İşgöremezlik Raporu ve SGK bildirimi ve Medula bildirimi kapsamında
 
HASTANE İÇİ YAZILIM-OTOMASYON SİSTEMİ ÜZERİNDEN VE ELEKTRONİK ORTAMDA işgöremezlik raporu ve sair sağlık raporları ile SGK’ya ve Medula’ya bildirim formları üzerinden ad,soyad, TC kimlik no,  tanı, tedavi verisi, tedavi geçmişi KVKK m.5/2-a-b-c-ç-e-f ile m.6/3’e istinaden işlenebilmektedir. Aynı amaçlara ve hukuki sebeplere istinaden; SGK, İşkur, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  ile paylaşılabilmektedir.
 
Gebelik takibi kapsamında:
 
HASTANE İÇİ YAZILIM-OTOMASYON SİSTEMİ ÜZERİNDEN VE ELEKTRONİK ORTAMDA TC kimlik no adres ad soyad tanı gebelik bilgisi KVKK m.5/2-a-b-c-ç-e-f ile m.6/3’e istinaden işlenebilmektedir. Aynı amaçlara ve hukuki sebeplere istinaden işlenip; aynı amaçlara ve hukuki sebeplere istinaden Sağlık Bakanlığı ile paylaşılabilmektedir.
 
Kargo ile Çağrı Merkezi kapsamında: 
 
HASTANE İÇİ YAZILIM-OTOMASYON SİSTEMİ ÜZERİNDEN VE ELEKTRONİK ORTAMDA Ad Soyad TC kimlik no telefon numarası ses imza KVKK m.5/2-a-b-c-ç-e-f ile m.6/3’e istinaden işlenebilmektedir. Aynı amaçlara ve hukuki sebeplere istinaden; Ad Soyad TC kimlik no telefon numarası ilgili çözüm ortağı kargo firması ile paylaşılabilmektedir.
 
Medikal Muhasebe Birimi Tarafından
 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla; faturalandırma süreçleri kapsamında KVKK m.5/2-a-c-ç-e-f ve m.6/3’e istinaden
 
Yatışlı hastalar için hasta dosyasından ve ayakta tedavi görenler için ise HASTANE İÇİ YAZILIM-OTOMASYON SİSTEMİ ÜZERİNDEN takip no, ad, soyad, TC Kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, polikinlik, protokol ve geliş numarası, hasta giriş çıkış tarihleri, sigorta türü, adres bilgileri, telefon numarası, anne adı, baba adı, tedavi türü tedavi tipi donör TC kimlik numarası, hasta telefon hasta adres yatış taburcu tarihleri teşhis ve tedaviler tahlil ve tetkikler ve uygulanan diğer tıbbi işlemler alınan tıbbi hizmetler işlenebilmektedir. Aynı amaçlara ve hukuki sebeplere istinaden Medula üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu ve E-Nabız sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı ile paylaşılabilmektedir.
 
Finans Birimi Tarafından
 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla; Ödeme alınması süreçleri kapsamında KVKK m.5/2-a-c-ç-e-f KVKK m.6/3’e istinaden Hastanın Ad, Soyad Hasta Kredi Kartı Numarası Ad, Soyad Telefon Numarası Hasta Kredi Kartı Numarası Banka IBAN Numarası hasta Yakını (veli-vasi-temsilci-refakatçi sıfatıyla) Kredi Kartı Numarası Hasta Yakını(borcu üstlenen-veli-vasi-temsilci-refakatçi sıfatıyla) )Banka Iban Numarası Kredi kartı ve pos cihazı ve kredi kartı slipleri üzerinden elektronik ve fiziki ortamda işlenebilmektedir. Aynı amaçlara ve hukuki sebeplere istinaden anlaşmalı bankalarla paylaşılabilmektedir.
 
Genel Muhasebe Birimi tarafından
 
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Ücret Politikasının Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  amaçlarıyla; hastaların fatura için Ad, Soyad -Adres- TC kimlik no, Kredi kartı slip nüshaları kapsamında hasta veya hasta yakınlarının Ad ve Soyad - ve Kredi Kartı ilk ve son 4 haneli rakamları, Gider pusulası kapsamında Ad, Soyad -Adres- TC kimlik no  ve İmza,Tedavi için tedarik edilen cihazın faturası kapsamında Ad, Soyad – TC kimlik no, KVKK m.5-2/a-c-ç-e-f ile m.6/3’e istinaden fiziki ve elektronik ortamda faturalandırma ve pusulalar üzerinden işlenebilmektedir. Aynı hukuki sebeplere ve amaçlara istinaden SMMM,YMM,hukuk müşavirliği, özel sigorta şirketleri, anlaşmalı kuruluşlar(bkz: web sitesindeki hastane rehberindeki anlaşmalı kuruluşlar) Maliye ve gerekli hallerde resmi kurum-kuruluşlar ve adli mercilerle paylaşılabilmektedir.
 
*Yurtdışında yerleşik hastaların faturalandırma süreçleri kapsamında ise, Ad, Soyad,Pasaport (Pasaport tipi, pasaport no, soyadı, adı,  uyruk, cinsiyet, doğum yeri, pasapost seri no), hastalık bilgisi, uygulanacak tedavi, adresi KVKK m.5-2/a-c-ç-e-f ile m.6/3’e istinaden fiziki ve elektronik ortamda formla işlenebilmektedir ve davet mektupları,faturalandırma kapsamında büyükelçilik ve .konsolosluklara aktarılabilmektedir. Aynı hukuki sebeplere ve amaçlara istinaden SMMM,YMM,hukuk müşavirliği, özel sigorta şirketleri, anlaşmalı kuruluşlar(bkz: web sitesindeki hastane rehberindeki anlaşmalı kuruluşlar), Maliye ve gerekli hallerde resmi kurum-kuruluşlar ve adli mercilerle paylaşılabilmektedir.
 
Yatış Taburcu Birimi Tarafından
 
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,. İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi ,Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ,Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini ,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla;
 
Hastaların ve/veya hasta yakınlarının (veli-vasi-temsilci-refakatçi)
 
HASTA BİLGİ FORMU ile AYDINLATMA FORMU üzerinden  HASTA KAYDI OLUŞTURULMASI için AD,SOYAD,ADRES,TELEFON numarası KVKK m.5/2-a-c-ç-f ve m.6/3’e istinaden; KAYIT KVKK AYDINLATMA FORMU üzerinden veri aktarımına yetkilendirilen yakın ad soyad TC kimlik no ve iletişim bilgisi KVKK m.5/2-b-çe-f ve m.6/3’e istinaden; TAAHHÜTNAME üzerinden hasta ve hasta yakınlarının HASTA KAYDI OLUŞTURULMASI için AD,SOYAD,YAKINLIK BİLGİSİ KVKK m.5/2-a-b-c-ç-e-f ve m.6/3’e istinaden; REFAKATÇİ FORMU üzerinden HASTA KAYDI OLUŞTURULMASI için hasta ve hasta yakınlarının AD,SOYAD,YAKINLIK BİLGİSİ, KVKK m.5/2-b-c-ç-e-f ve m.6/3’e istinaden; ÖSS TAZMİNAT TALEP FORMALARI üzerinden HASTA KAYDI OLUŞTURULMASI için EPİKRİZ RAPORU,TEDAVİ PROTOKOLÜ,ANESTEZİ BELGESİ ,TETKİK VE GÖRÜNTÜLEME SONUÇLARI AD ,SOYAD,TC NO,ADRES ,TELEFON,TANI TEŞHİS,TEDAVİ verileri, KVKK m.5/2-b-c-ç-e-f ve m.6/3’e istinaden; FİYATLANDIRMA form-kaydı üzerinden FİYAT BİLGİSİ OLUŞTURMAK için,HASTA MUAYENE EPİKRİZİ AD,SOYAD,TANI,TEŞHİS,TEDAVİ bilgisi KVKK m.5/2-b-c-ç-e-f, ve m.6/3’e istinaden; YOĞUN BAKIM AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ üzerinden HASTA KAYDI OLUŞTURULMASI için hasta ve hasta yakınlarının AD,SOYAD,YAKINLIK BİLGİSİ, KVKK  m.5/2-a-b-c-ç-e-f ve m.6/3’e istinaden; Elektronik form üzerinden HASTA FATURA KAYDI OLUŞTURULMASI için hasta ve hasta yakınlarının ADRES BİLGİSİ TC KİMLİK NO ,TELEFON,AD ,SOYAD bilgisi KVKK m.5/2-a-b-c-ç-e-f ve m.6/3’e istinaden; HASTA KOL BANDI  üzerinden HASTA KAYDI OLUŞTURULMASI için AD,SOYAD,DOĞUM TARİHİ,PROTOKOL no, KVKK m.5/2-a-b-c-ç-e-f ve m.6/3’e istinaden; DOKTOR TEDAVİ FORMU üzerinden HASTA KAYDI OLUŞTURULMASI için AD,SOYAD,TC KİMLİK,PROTOKOL,DOĞUM TARİHİ,DOKTOR BİLGİSİ,YATTIĞI SERVİS, KVKK m.5/2-b-c-ç-e-f ve m.6/3’e istinaden; fotokopi olarak ANLAŞMALI KURUMLAR VE DERNEKLERİN üyelerine indirim yapılabilmesi için ÜYELİK belge nüshası kaydı, KVKK  m.5/2-b-c-ç-e-f ve m.6/3’e istinaden;
işlenebilmektedir. Yine aynı amaçlarla ve hukuki sebeplere istinaden Sağlık Bakanlığı,  hukuk müşavirliği, özel sigorta şirketleri, anlaşmalı kuruluşlar(bkz: web sitesindeki hastane rehberindeki anlaşmalı kuruluşlar), Maliye ve gerekli hallerde resmi kurum-kuruluşlar ve adli mercilerle paylaşılabilmektedir.
 
Hemşirelik Hizmetleri, Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Acil Servis, Doğumhane, Bebek Bakım Odası, Tıbbi Branşlar ve Hekimler Tarafından
 
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Ücret Politikasının Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla; 
 
HBYS elektronik formları Randevu defteri İstem formları, Görüntüleme sonuçları Takip formları Tıbbi Formlar Taahhütnameler Kimlik Fotokopisi Bilgilendirme ve onam belgeleri İşlem onay belgeleri Gözlem Formları Tıbbi Raporlar Testler Grafiler Tıbbi Belgeler Güvenlik Kontrol Listeleri İzlem Formları Bakım Planları İstek Formları Tutanaklar Tetkik Sonuçları Epikriz reçete Adli Vaka Formu HSG TOMOGRAFİ MR KEMİK DANSİOMETRİSİ RÖNTGEN Order tabelası Modüller Elektronik bildirim sistemleri üzerinden; KVKK m.5--a-b-c-ç-e-f ve m.6/3’e istinaden;
 
Ad Soyad, TC Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Yaş, Adres, Telefon, Hastaneye yatış- çıkış tarihleri, Takip no, Protokol no, Branş, Kurum, Şikayet, hikaye, muayene bilgileri, tetkik sonuçları, tanı, ilaçlar ve dozları, ameliyatlar, ameliyat notu, sonuç, imza, ,medeni hal, meslek, imza, eğitim durumu, kimlik fotokopisi(seri no, uyruk,),hasta yakını (veli-vasi-temsilci-refakatçi) isim soyisim imza, gebelik süresi,eş durumu, iletişim bilgisi, birlikte yaşadığı kişiler, aile bilgisi, kan grubu, boy, kilo, teşhis ve tedavi bilgileri,tıbbi öykü, Hekimin ve hemşirenin günlük değerlendirme notu, ölçek ve değerlendirme sonuçları, tıbbi değerler, uyruk, bulgular, reçete bilgisi, riskler,soygeçmiş bilgisi, donör bilgisi
Hasta yakınlarının adı-soyadı-telefon numarası,imzası;
Bebeğin isim soyisim, doğum tarihi ve saati, anne adı, baba adı, anne ve baba yaş ve meslekleri, Tc Kimlik numarası, Doğum odası, Protokol no, adres, tıbbi bilgiler,ayak izi, 
işlenebilmektedir ve yine aynı sebepler ve amaçlarla Sağlık Bakanlığı ile paylaşılabilmektedir. Takip no Doğum tarihi Tc Kimlik numarası Ad soyad cinsiyet sigorta türü protokol numarası tedavi türü tedavi tipi donör Tc kimlik no hasta telefon hasta adres yatış taburcu tarihleri teşhis ve tedaviler tahlil ve tetkikler ve uygulanan diğer tıbbi işlemler alınan tıbbi hizmetler ise SGK ile yine aynı amaçlar ve sebeplerle paylaşılabilmektedir.
 
Bilgi İşlem Tarafından
 
Web sitesi
 
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv, aaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla; 
 
Arayüz niteliğindeki hastane web sitesi üzerinde Google hizmetleri ve zendesk üzerinden sağlanan elektronik formlarla hastaların ve hasta yakınlarının; KVKK m.5/2-c-ç-d-e-f ve m.6/3 sebeplerine istinaden;
 
Web randevu için branş, doktor, TC kimlik, ad, soyad, telefon, e-posta, sosyal güvence bilgisi
 
Öneri ve şikayet formu için ad,soyad,e-mail,telefon,mesajınız
 
Canlı destek için ad,soyad,mesajınız
 
işlenebilmektedir ve yine aynı amaçlara ve hukuki sebeplere dayanarak, HBYS sistemine çekilmektedir. HBYS kapsamındaki elektronik formların aktarılabildiği SGK ve Sağlık Bakanlığı ile de paylaşılabilmektedir.
 
Kamera kayıtları
 
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma /Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla; KVKK m.5/2-ç-f ile KVKK m.6/3 nedeniyle; kamera kaydı üzerinden görüntü alınmaktadır. Adli ve resmi bir mercinin işlemine konu olmadıkça herhangi bir aktarım yapılmamakta, hukuk müşavirliği, resmi kurum-kuruluşlar ve adli mercilerle yine aynı amaçlar ve hukuki sebeplere istinaden paylaşılabilmektedir.
 
BİLGİ NOTLARI VE UYARILAR:
 
 1. Yukarıda yer alan tüm veriler, KVKK m.5’in tüm fıkraları ve m.6/3 çerçevesinde kurumun meşru menfaati çerçevesinde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve KVKK m.4’e uygun olarak özel sigorta şirketleri, anlaşmalı kuruluşlar(bkz: web sitesindeki hastane rehberindeki anlaşmalı kuruluşlar), Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız çözüm ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.
 2. Saygı Hastanesi kişisel verileriniz için bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken teknik ve idari tedbirleri, teknolojik ve mali imkânlar çerçevesinde, muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlamaktadır. Bu hususta çalışanlarına farkındalık eğitimleri vermekte ve ilgili kişilerin verileri bakımından kişisel veri güvenliği eğitimleri vermektedir. Saygı Hastanesi çalışanları ve çözüm ortakları ile Saygı Hastanesi’ne mal veya hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlar ve kişiler; aydınlatma bildirimindeki hususlara riayet etmek, gerekli ve yeterli teknik ve idari tedbirleri almak ve uygulamak, hasta ve yakınlarına ilişkin aydınlatma bildirimine aykırı iş ve işlemde bulunmamak mecburiyetindedir.
 3. Saygı Hastanesi Google altyapısı ve hizmetleri ile zendesk kullanmaktadır. Aydınlatma metni kapsamındaki tüm hususlar bakımından KVKK m.9 çerçevesinde, altyapı ve hizmetleri sağlayan yazılımların ve elektronik sistemlerin yurtdışı menşeli olması nedeniyle, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun içtihadı gereği KİŞİSEL VERİLERİNİZ YURTDIŞINA AKTARILMIŞ  OLMAKTADIR ve  yurtdışına aktarım için açık rızanızın olup olmadığı veri sahibine sorulur. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlıklı KVKK m.9 şöyledir: (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. (2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; a) Yeterli korumanın bulunması, b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ
 
Kişisel veriler, KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu Bildirim’e uygun olarak işlenmiş olsa dahi, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ile ilgili kişinin talebi veya bizzat Hastane tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sitesinde yer alan “Kişisel Veri Bilgi ve Talep Formu”nu doldurup ya da kayıt-kabul bölümünden fiziki olarak alınıp doldurularak; aşağıda yer alan Hastane adresine elden imzalı olarak teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, elden teslimde ıslak imza ile yahut şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile göndererek yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış “Word veya PDF” uzantılı dosyayı aşağıdaki kep adreslerine e-posta ile göndermeniz halinde; Hastane talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin bedelsiz yasal gereklilikler hariç ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hastane tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Saygı Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.
 
Adres: Posta Kutusu 34920 Fatih Bulvarı No:75 Sultanbeyli / ISTANBUL 
 
Telefon: +90 850 321 50 00 Telefon: 444 1 794 (SYG) 
 
Saygılarımızla bilginize sunulur.

 

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!