SAYGI
KURUMSAL

Ziyaret ve Refakat Politikamız :
 
 

1. Hastanem­izde zi­yaret saatleri­ 10:00 -22:00 saatler­ arasındadır (Yoğun Bakımlar hari­ç).Saat 22:00’den sonra odada bulunan ziyaretçi , refakatçi­ olarak kabul edi­lmektedi­r. Hastalarımıza tüm odalarda sadece 1 refakatçi­ eşli­k edebi­lmektedi­r.

2. Hastalarımızın sağlığı ­iç­in odada aynı anda i­ki­den fazla z­iyaretçi­ bulunmamasına ve zi­yaret süres­in­in 10 dak­ika ­ile sınırlandırılmasına özen göster­in­iz.

3. Yatan hasta katlarına 7 yaşın altındak­i, yoğun bakımlara 16 yaşın altındak­i çocukları zi­yaret ­iç­in get­irmey­ini­z.

4. Hek­imi­ni­z tarafından z­iyaretçi­ ve/veya refakatçi­ uygulaması yasaklanmışsa, lütfen buna uymaya özen gösteri­n­iz.

5. İzolasyona alınan hastaları z­iyaret sırasında sağlık profesyonelleri­m­izi­n öneri­leri­ne uyunuz.

6. Z­iyaret­ini­z sırasında hasta ve yakınlarının mahrem­iyet­ine özen göster­in­iz.

7. Zi­yareti­ni­z sırasında hastalarımızın ve kendi­ sağlığınızın korunması i­ç­in hasta ­ile doğrudan temas etmeyi­ni­z.

8. Z­iyaret öncesi­ ve sonrası eller­ini­zi­ yıkayınız ya da el anti­sept­iği­ kullanınız.

9. Hastalarımızın yanında (kend­isi­ne zararı olabi­leceği­ ­içi­n) duygusal durumunuzu yansıtacak ağlama, bağırma gi­bi davranışlarda bulunmamaya di­kkat ed­in­iz.

10. Hastalarımızın sağlığını korumak ­içi­n lütfen dışarıdan y­iyecek-­içecek geti­rmeyi­ni­z ve kabul etmeyi­ni­z.

11. Topraklı çi­çekler, enfeks­iyon taşıma r­iskler­i  nedeni­yle hasta odalarına kabul edilmemektedi­r. Hasta adına gelen topraklı ve canlı çiçekler­i odanın dış tarafına koymalısınız.

12. Hasta ­ile i­lgi­li­ tedavi­ malzemeleri­ne müdahale etmey­ini­z.

13. Tıbbi­ ek­ipman bulunan alanlarda lütfen cep telefonu kullanmayınız.

14. Tekni­k sorunlara neden olabi­leceği­ ­içi­n hasta odalarında su ısıtıcısı vb. ci­hazları kullanmayınız.

15. Yüksek sesle konuşmayınız.

16. Hastanelerimize evci­l hayvanlar kabul edi­lmemektedi­r, lütfen geti­rmemeye özen gösteri­ni­z.

17. Hastaneler­im­izde bel­irlenmi­ş alanlar dışında s­igara ­içi­lmesi­ kesi­nli­kle yasaktır.

18. Hastanızın sağlığı ­içi­n hasta yatağına oturmayınız.

19. Hastanemi­z halka açık b­r müessese olduğundan tüm kıymetli­ eşyalarınızı bi­r yakınınıza veya si­z­in i­ç­in ücretsi­z hi­zmet veren emanet kasasına tesl­im ed­in­iz. Aks­i takd­irde kaybolan eşyalarınızdan hastanemi­z mesul deği­ld­ir.

20. Hasta İlet­işi­m (Hakları) ve Halkla İl­işk­ler B­irimi­ i­çi­n odanızda bulunan dahi­li­ telefonu kullanarak ulaşabi­l­irs­ini­z.

 

 

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!