SAYGI
KURUMSAL

PLANI I ZBATIMIT DHE EVAKUIMIT NË RASTE  EMERGJENCE DHE  KATASTROFASH

POLITIKA SPITALORE MIQËSORE ME FËMIJËT

PROCEDURA E SIGURISË SË PUNONJËSVE

PROCEDURA TRAJNIMIT

PROCEDURA OPERATIVE E SISTEMIT TË RAPORTIMIT TË SIGURISË

PROCEDURA E SIGURISË SË  PACIENTIT

PLANET 2016 PËR TRAJNIMIN NË PUNË

PROCEDURA E VEPRIMIT TË KOMITETIT

OBJEKTIVAT TONA INSTITUCIONALE

MANUALI I ORIENTIMIT

VIZIONI / MISIONI

PLANI VJETOR I TRAJNIMIT 2016

SKEMA E ORGANIZIMIT E EKIPIT TË EMERGJENCËS SË BLLOKUT A

SKEMA E ORGANIZIMIT E EKIPIT TË EMERGJENCËS SË BLLOKUT B

SKEMA E ORGANIZIMIT E EKIPIT TË EMERGJENCËS SË BLLOKUT C

Përhershëm pacient studim të kënaqur

PACIENTËT Kënaqësinë SURVEY

EMERGJENTE SHËRBIMET PACIENTIT Kenaqesia ANKETË

SAĞLIĞINIZI YAKINDAN TAKİP EDİN!